Daily technical challenge

Daily technical challenge

📣 1 hr/day - hành trình học các kiến thức nền tảng về "Technical" mỗi ngày 🚀 Các bài viết sẽ được đăng tải liên tục trên blog lamsaodecode.devfanpage. Hành trình này nhằm giúp đỡ những bạn có chung mục tiêu và cũng hi vọng rằng nó có thể làm phong phú thêm nguồn tài nguyên tiếng Việt về Technical. Toàn bộ các bài viết, bài học đều được đọc/học miễn phí.

Tháng 1

🌐 Computer Science

Computer Science (Khoa học máy tính) là một ngành khoa học nghiên cứu về tính toán, máy tính, và các ứng dụng liên quan đến chúng. Ngành này nghiên cứu về cách thiết kế, phát triển và sử dụng các phần mềm và phần cứng máy tính để giải quyết các vấn đề thực tế trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Data Structures

  • 🚀 Array
Chia sẻ nội dung bài viết